บรรยายประชุม 3 Forum พิเศษเรื่อง “เสน่ห์ของการแปล”วิทยากรโดยอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต (บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

Video Link   บรรยายพิเศษเรื่อง “เสน่ห์ของการแปล”วิทยากรโดยอาจารย์ผุสดี  นาวาวิจิต  (บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ) ตอนที่ 1 / 4 Video Link   บรรยายพิเศษเรื่อง “เสน่ห์ของการแปล”วิทยากรโดยอาจารย์ผุสดี  นาวาวิจิต  (บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ) ตอนที่ 2 / 4 Video Link บรรยายพิเศษเรื่อง “เสน่ห์ของการแปล”วิทยากรโดยอาจารย์ผุสดี  นาวาวิจิต  (บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ) ตอนที่ 3 / 4   Video Link บรรยายพิเศษเรื่อง “เสน่ห์ของการแปล”วิทยากรโดยอาจารย์ผุสดี  นาวาวิจิต  (บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ) ตอนที่ 4 / 4

บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “Happiness101” วิทยากรบรรยายโดยนายเวสารัช โทณผลิน

บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “Happiness101” วิทยากรบรรยายโดยนายเวสารัช  โทณผลิน (ตอนที่ 1) Video Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “Happiness101” วิทยากรบรรยายโดยนายเวสารัช  โทณผลิน (ตอนที่ 2) Video Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “Happiness101” วิทยากรบรรยายโดยนายเวสารัช  โทณผลิน (ตอนที่ 3) Vedio Link   บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “Happiness101” วิทยากรบรรยายโดยนายเวสารัช  โทณผลิน (ตอนที่ 4) Vedio Link

บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “แสตมป์ 4.0 ” วิทยากรบรรยายโดยคุณ คุณวิบูลย์ เสรีชัยพร (ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณีย์ยากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)

Video Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “แสตมป์ 4.0” วิทยากรบรรยายโดยคุณ คุณวิบูลย์  เสรีชัยพร (ตอนที่ 1)   Video Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “แสตมป์ 4.0” วิทยากรบรรยายโดยคุณ คุณวิบูลย์  เสรีชัยพร (ตอนที่ 2)

บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์” บรรยายโดยคุณเวิทยากอนก นาวิกมูล

Video  Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์”  (ตอนที่ 1) บรรยายโดยคุณเวิทยากอนก นาวิกมูล  (นักวิชาการ นักเขียนสารคดี นักสะสมของเก่า และผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์) Video Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์”  (ตอนที่ 2) Video Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์”  (ตอนที่ 3)  

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเสนอขอโครงการวิจัย ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ทุน ว.1) ประจำปีงบประมาณ 2561

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System – NRMS วิจัยปีงบประมาณ 2561 โดย คุณญาณี  นามแถมพลอย Video Link   มาตรฐานห้องปฏิบัติงานวิจัย  โดย ผศ.ดร.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ Video Link   มาตรฐานการวิจัย : คน/สัตว์/พืช/จุลินทรีย์ โดย คุณกมล  วรปรี Video Link   แนวทาง การขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินและกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์  ชีวะธนรักษ์ Video Link  

บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง“ประวัติข้าวไทย” โดยคุณวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติข้าวไทย”  โดยคุณวิชาญ  เที่ยงธรรม   รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ช่วง 1) Video Link ประวัติข้าวไทย”  โดยคุณวิชาญ  เที่ยงธรรม   รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ช่วง 2) Video Link

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (International mind Education Institute-IMEI) จากประเทศเกาหลี

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (ตอนที่ 1) Video Link กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (ตอนที่ 2) Video Link กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (ตอนที่ 3) Video Link

การบรรยายพิเศษประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง “Elephant in Motion : Tales of Life Transformation” วิทยากร คุณวิเชาว์ อภิรักษ์ภูวดล ช่างภาพอิสระ

การบรรยายพิเศษประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง “Elephant in Motion : Tales of Life Transformation” ช่วง 1 Video Link   การบรรยายพิเศษประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง “Elephant in Motion : Tales of Life Transformation” ช่วง 2 Video Link

กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ CoPs#26 วิทยากร ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นามปากกา “ภินท์ ภารดาม”

กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ  CoPs#26  วิทยากร ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ช่วงที่ 1 Video Link   กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ  CoPs#26  วิทยากร ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ช่วงที่ 2 Video Link   กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ  CoPs#26  วิทยากร ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ช่วงที่ 3 Video Link

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Social Forum หัวข้อ “การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเชียน”

Video Link สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Social Forum หัวข้อ “การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเชียน”