การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเสนอขอโครงการวิจัย ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ทุน ว.1) ประจำปีงบประมาณ 2561

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System – NRMS วิจัยปีงบประมาณ 2561 โดย คุณญาณี  นามแถมพลอย Video Link   มาตรฐานห้องปฏิบัติงานวิจัย  โดย ผศ.ดร.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ Video Link   มาตรฐานการวิจัย : คน/สัตว์/พืช/จุลินทรีย์ โดย คุณกมล  วรปรี Video Link   แนวทาง การขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินและกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์  ชีวะธนรักษ์ Video Link