สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Social Forum หัวข้อ “การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเชียน”

Video Link สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Social Forum หัวข้อ “การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเชียน”

สถาบันการเรียนรู้ ได้กำหนดจัดโครงการ Transformative Teacher เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)

Video Link รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเปิดงานโครงการ Transformative Teacher   Video Link เสวนาเกี่ยวกับ Transformative Teacher โดย ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์