บรรยาย 3 Forum เรื่อง “แรงบันดาลใจสู่ระดับโลก” วิทยากร นายชัยสิทธิ์ จุนเจือดี ช่างภาพอิสระ(ระดับโลก)

 

Video Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *