บรรยาย 3 Forum เรื่อง “แนวทางการ่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ๗. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์)

 

Video Link

5 thoughts on “บรรยาย 3 Forum เรื่อง “แนวทางการ่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ๗. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *