บรรยาย 3 Forum เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

Video Link

Video Link

2 thoughts on “บรรยาย 3 Forum เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *